భవిష్యత్ బాసులు

భవిష్యత్ బాసులు

ఈ రోజుల్లో మనిషి చేయగలిగే పనులన్నీ మరమనుషులు చేయగలుగుతున్నాయి. ఇల్లు ఊడ్చేందుకు ఓ రోబో.. వండేందుకు రోబో, విద్య, వైద్యం, రక్షణ.. ఇలా ఒక్కటని కాదు.. అన్నీ రంగాల్లోనూ రోబోలను ప

More News