వివాహ మహా ఉత్సవం

వివాహ మహా ఉత్సవం

పెండ్లి ఒకప్పుడు రెండిండ్ల పండుగ. ఇప్పుడు ఒక సమూహపు సందడి. మహా ఉత్సవం. మాట ముచ్చట దగ్గర్నుంచి పూలపండ్ల దాక రెండిండ్ల సందడి మాత్రమే ఉన్నా.. లగ్గం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ సమూహాల సం

More News

Union Budget 2018