మహిళా.. సాగులో భళా!

మహిళా.. సాగులో భళా!

ఆమె చెమట చుక్కలే చేనుకు జీవం. ఆమె నాగలి పట్టి దున్నడమే కాదు.. వంగి సాలు సాలుకు విత్తనాలు కూడా వేస్తుంది. ఎదిగిన మొక్కల నడుమ ఏపుగా పెరిగిన కలపును తీస్తుంది. పంటను కన్నబిడ్డలా

More News        


Featured Articles