జలం జీవన బలం

జలం జీవన బలం

భూగోళంపై సమస్త జీవరాశులు నీటి పునాదిగానే ఉద్భవించి, నీటిపై ఆధారపడి, ప్రధానంగా నీటితో నిర్మితమై మనుగడ సాగిస్తున్నాయి. మనిషి జీవ అస్తిత్వంలోనే కాకుండా, సామాజిక అస్తిత్వంలోనూ న

More News        


Featured Articles