గలగలా గంగమ్మ

గలగలా గంగమ్మ

వానలు ఇరుగ దంచుతున్నయి. ఎండిపోయిన చెరువులల్ల.. కుంటలల్ల నీళ్లు నిండి నిండు కుండ లెక్కన కనిపిస్తున్నయి. ఊరి మధ్యలకు కప్పల బెకబెకలు వినిపిస్తూ ఏండ్లనాటి జ్ఞాపకాలను యాజ్జేస్తున్న

More News