బుధవారం 03 జూన్ 2020
Sunday - Feb 09, 2020 , 00:20:44

పొడుపు కథలు

పొడుపు కథలు

  • ప్రాణం లేని చిన్నపాప అరిచి పిలుస్తుంది. ఎత్తుకుంటే చెవిలో గుసగుసలు చెబుతుంది? 
  • సాయి కాని సాయి, ఏమి సాయి? 
  • గోళం కాని గోళం, ఏమి గోళం?
  • ప్రజలు తక్కువగా మాట్లాడుకునే నెల? 


logo