పాంచ్ పటాస్

ఐపీఎల్-10 మొదలై దాదాపు మూడు వారాలు అవుతున్నది.. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో గట్టి ఆటగాళ్లందరూ మెత్తగా వెనుకబడుతున్నారు.. కోట్ల విలువైన ఆటగాళ్లు కోటికో పరుగు కూడా చేయలేకపోతున్నారు.. ఐకా

More News