ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో.. గోరుచిక్కుడు సాగు మేలు

ప్రస్తుతం వర్షపాతం లోటు ఉన్నది. ఈ నేపథ్యంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ నీటి ఎద్దడిని తట్టుకుని కచ్చిత దిగుబడి ఇచ్చే పంటల్లో ప్రధానమైంది గోరుచిక్కుడు. ఈ నెల చివరి వరకు

More News

Featured Articles