కాకరలో విత్తనోత్పత్తి

రాష్ట్రంలో సాగవుతున్న కుకుర్‌బిటేసి కుటుంబానికి చెందిన పందిరి కూరగాయ కాకర. మేలైన ఔషధ గుణాలున్న దృష్ట్యా వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతారు. అయితే విత్తు దగ్గరే రైతు చిత్తవు త

More News