28కోట్లతో సైన్స్ నిధి

28కోట్లతో సైన్స్ నిధి

-భారత్-పోర్చుగల్ సంయుక్త సైన్స్ పరిశోధనలు -28.8 కోట్లతో భారత్-పోర్చుగల్ సైన్స్ నిధి -పరిశోధనలకు ప్రోత్సాహం.. అంకుర హబ్ ఏర్పాటు -11 ఒప్పందాలపై రెండుదేశాల సంతకం

More News