గురువారం 02 ఏప్రిల్ 2020
Editorial - Jan 20, 2020 , 16:39:33

తలంటు పోసుకున్న కాలం

తలంటు పోసుకున్న కాలం

దూపకుయాళ్ళ గడ్డిపోసను నోట్లెకర్సుకున్న సూపు
తల్లవ్వైన కానుగాకు మీద తలంటు పోసుకున్న కాలం
పొద్దుకు ఎదురెక్కే ఇంత ఇమ్మితి ఆమెది
ఎండు తుప్పలమండెల మీద మొండిగా ముండ్లు
జిట్టరేణి బలుసుకు పొదల్లల్ల పరికికంచెల
పల్లేరుకాయల గాట్లకు అవిసిన పాదాలు
రెండు చేతులను రాగోలేజేసి ముండ్లమోపులు మోసిన మాడ
పండ్లనే కాదు ముండ్లను వొడినింపుకొనేది
కాలు బొటనేలు కింద ఈత కమ్మమండను తొక్కిపట్టి కుడిచేతితో సుతారంగా
ఏ ఎంటుకు ఆ ఎంటు నారపొట్టెలు ఏరువడ గుంజితే
సింగిడి రంగులను ఒక్కొక్కటి పల్గజీరి
వార్నె శాంతాడు తొండపుతాడు దందెడ పురులై భూమికి తీరొక్క రంగులు
పూయించే విత్తనమయ్యెంది
అద్దానికి బీరిపోయే ముద్దుగుమ్మ గాదు
ఆయేటికి ముత్తయిదువైన నల్లరేగడి అందం అన్నది
ఇరువాలు సాల్లల్ల యిత్తునమై యింకి
బోజెలు నాని పాదులు పారి మెదలు దుంకి
అచ్చుకట్టిన పొలాలలో అన్నమై పండిన సెమటబొట్టు
వరిదంట్లను కోస్తున్నప్పుడు కొడవలి జారీ కోత వడ్ల ఏళ్ల గాయానికి
కొంగును ముత్తాదుగట్టిన ఆకలిమంట ముందు గుంటగల్జేరు పసరు రాసిన
మంటేమూ ఎక్కువ కాదు
తూర్పాల బట్టె దండెగట్టే పొైల్లెన ఆశలు
కల్లంల అప్పులకాంటకు వేలాడేది అవ్వ కన్నీటి ముల్లెలే
గుంటెడు భూమి తనది కాదు
బుక్కెడు బువ్వ తలెలకు రాదు
పటేండ్ల పొలాలలో సావుసావైన ఎట్టిసాకిరి అవ్వ
తాలు వడ్లను ఉడకబెట్టి దంచి
తవుడుపరం తాల్చి కుడుములతో మా కడుపు నింపి
వుత్త నీళ్లు తాగి ఉప్పిడి ఉపవాసం వున్న పిచ్చి తల్లి
తీర్పాటంగా పాడే తీయ్యటి రాగం కాదు
జానపదమైన జాలువారిన మట్టి ఊట
ఆధిపత్యాన్ని ఎదిరించే పోరాటాల పొత్తికడుపు
గుండె ధైర్యంతో బతికిన అవ్వ
కాలం ముక్కును న్యాల రాయించుకుంట
ముందుకుసాగె పొద్దుపొడుపు
మా అవ్వ..
మబ్బులు కమ్మిన ఆకాశమైన ఎల్లలు లేని ఆత్మగళ్లది తడారిన నర్రెంగ పబ్బు
మీద తమాయించిన కట్ల పువ్వు
మొదలారిన మోదుగుకొమ్మకు పూసిన ఎర్రెర్రని గోగుపూల నవ్వు
- పొన్నాల బాలయ్య, 99089 06248


logo