శుక్రవారం 18 సెప్టెంబర్ 2020
Devotional - Sep 07, 2020 , 00:13:57

ఏవి చతుస్సాగరాలు?

ఏవి చతుస్సాగరాలు?

ప్రవరలో ‘చతుస్సాగర పర్యన్తం,గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు’ అని నమస్కరిస్తుంటాం. ఆ నాలుగు సాగరాలు ఏవి? - విరించి, గచ్చిబౌలి

‘మత్స్య పురాణం’ ప్రకారం, ఒకప్పుడు విశ్వమంతా జలంతోనే నిండి ఉండేది. దానిలో ఒక దిబ్బలాగా పైకి ఉబికి వచ్చిందే భూమి. చుట్టూ సముద్రాలు ఉండి, మధ్యన భూమి ఉంటే దానిని ‘ద్వీపం’ అంటారు. అలా ఏర్పడిన ఏడు ద్వీపాలలో ‘జంబూద్వీపం’ ఒకటి. ఈ ద్వీపాన్ని ఏడు వర్షాలుగాను, ఆ ఏడు వర్షాలను నాలుగు దేశాలుగానూ విభజించారు. అందులో భారతవర్షంలో భరతదేశం ఒక ఖండం. ఈ నాలుగు దేశాలమధ్య ‘మేరు పర్వతం’ ఉన్నది.  దీనికి తూర్పున ‘ప్రశాంత సముద్రం’, దక్షిణాన ‘అతులాంతక సముద్రం’, పశ్ఛిమాన ‘హిందూ(సింధూ) సముద్రం’, ఉత్తరాన ‘అర్క సముద్రం’ ఉండినవి. ‘చతుస్సాగర పర్యంతం’ అంటే, ఈ నాలుగు సముద్రాల ‘పర్యంతం’ చుట్టబడిన జంబూద్వీపంలో మనం వుంటున్నాం. ఆ నాలుగు సముద్రాలే కాలాంతరంలో ‘ఏడు సముద్రాలు’గా మారాయని ‘దేవీ భాగవతం’ చెపుతున్నది. 

‘చాతుర్వర్ణస్య సౌవర్ణో మేరుశ్చోల్బమయః స్మృతః’ అన్న వేదోక్తి ప్రకారం మేరువుకు నాలుగు వర్ణాలు (రంగులు) ఉన్నాయని మన పూర్వీకులు చెప్తారు. అవి తూర్పున తెలుపు రంగు, దక్షిణాన పసుపు రంగు, పశ్చిమాన నలుపు రంగు, ఉత్తరాన ఎరుపు రంగుగా చెప్పారు. ఇక్కడ తెలుపు శాంతికి ప్రతీక. అందుకే, తూర్పు సముద్రాన్ని ‘ప్రశాంతో ధధి’గా పేర్కొన్నారు. అలాగే, పసుపు పవిత్రతకు చిహ్నం. కాబట్టి, దక్షిణ సముద్రాన్ని ‘అతులాంతకం’ (సరి లేనిది)గా పేర్కొన్నారు. ఇక, సింధువు అంటేనే జలరాశి. నీరు స్వతహాగా నలుపు రంగులో ఉంటుంది. కనుక, పశ్చిమాన ఉన్న సముద్రాన్ని ‘సింధు సముద్రం’ అన్నారు. ఉత్తరాన ఉన్న సముద్రం రక్తవర్ణంతో ఉండటం వల్ల దానిని ‘అర్క సముద్రం’గా పిలిచారు. అలాగే, పసిఫిక్‌ మహాసముద్రాన్ని ‘ప్రశాంత సముద్రమని’, అట్లాంటిక్‌ మహాసముద్రాన్ని ‘అతులాంతక సముద్రమని’, ఆర్కిటిక్‌ సముద్రాన్ని ‘అర్క సముద్రమ ని’, ఇండిక్‌ లేదా హిందూ సముద్రాన్ని ‘సింధూ సముద్రమని’ కూడా పిలుస్తారు. పురుషార్ధాః సాగరాః అన్నది ‘భావనోపనిషత్తు’. ఎలాగైతే, ‘సాగరాలు సర్వవ్యాపకాలో అలాగే, పురుషార్థాలు కూడా సర్వవ్యాపకాలే’ అంటూ, ధర్మార్థకామ మోక్షాలను ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు సాగరాలతో పోలుస్తారు. అంతేకాక, పిండాండాన్ని బ్రహ్మాండాన్ని సమన్వయం చేయడంలో బ్రహ్మాండంలోని సాగరాలను పిండాండాలలోని పురుషార్థాలకు ప్రతీకలుగానూ భావించారు.
logo