గురువారం 13 ఆగస్టు 2020
Devotional - Jun 02, 2020 , 00:26:16

ఆత్మ సమర్పణే ఈశ్వర ఉపాసన

ఆత్మ సమర్పణే ఈశ్వర ఉపాసన

శివేతి ద్యక్షరం నామ వ్యాహరిష్యంతి యేజనాః

తేషాం స్వర్గశ్చ మోక్షశ్చ భవిష్యతి నచాన్యథా!

‘శివ’ అనే రెండక్షరాలను, అర్థాలను తెలుసుకొని ఎవరైతే జపిస్తారో, వారికి స్వర్గం (భౌతిక సంపత్తులు) లేదా మోక్షం (మరు జన్మలేని స్థితి) కలుగుతుందని, అది తప్ప మరోమార్గం లేదని ‘స్కాంద పురాణం’లోని ‘మహేశ్వర ఖండం’ చెబుతున్నది. ఈ శివుడినే శంభుడనీ, శంకరుడని, రుద్రుడనీ పిలుస్తారు. మంగళత్వాన్ని ఇచ్చేవాడు కాబట్టి శంభుడు. సమస్త సుఖాలను, వాటిని అనుభవించేశక్తి సామర్థ్యాలను ఇచ్చేవాడు కాబట్టి శంకరుడు.

‘రుతం ద్రావయతీతి రుద్రః’. సంసారదుఖాన్ని నశింపజేసేవాడు రుద్రుడు. అంతేకాదు, ‘రతిం వేదనాద శ్రుతిం బ్రహ్మణే దదాతి ఇతి రుద్రః’ అని కూడా అన్నారు. ఒకసారి సోమకుడనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ వద్ద నుంచి వేదాలను దొంగిలించాడట. అప్పుడు నాలుగు వేదాలనూ తిరిగి సస్వరంగా బ్రహ్మకు ఉపదేశించినవాడు రుద్రుడు. ఆయన గురించిన ఒక సూక్తం ‘వేదసూక్తాల’లో ఉన్నది. దానినే ‘రుద్రసూక్తం’ అంటారు. దీని ప్రకారం ‘ప్రపంచం నిండా వ్యాపించి ఉన్నది రుద్రతత్త్వమే’. ఈ సృష్టి అంతటా వ్యక్తమైన సకల చైతన్యమూ ఆ రుద్రతత్త్వంగానే వ్యక్తమవుతున్నది.

యాతే రుద్ర శివా తనూ రఘోరా౨ పాపనాశినీ!
తయా న స్తనువాశంతమయా గిరిశన్తాభి చాకశీహి!

‘రుద్రసూక్తం’లోని మంత్రం ఇది. ‘ఓ శంకరా! నీ ఆది స్వరూపం శుభకరమైంది. ఆనందాన్ని అనుగ్రహించేది. నీ స్వరూపాన్ని భావించినంతనే పుణ్యభావనలు మనసులో ఆవిష్కృతమవుతాయి. గిరిలో అంటే శబ్దంలో లీనమైనవాడివి. అలాగే, గిరి అంటే పర్వతంపై ఆదియోగిగా ప్రకటితమైనవాడివీ అయిన హే రుద్రా!  సౌమ్యమూర్తివై మమ్మల్ని కటాక్షించు. అల్ప ప్రాణి నుంచి విశ్వమయత గలిగిన దేవతల వరకూ కాలమూ రుద్రస్వరూపమే’ అంటున్నది ఈ సూక్తం.

కార్యావిష్కరణ రుద్రతత్త్వమే. కార్యావిష్కరణకు అవసరమైన సామర్థ్యమూ రుద్రతత్త్వమే. రుద్రుడు సకల సౌభాగ్యాలు ప్రసాదించేవాడు. అలాగే, ప్రళయాన్నీ సృష్టించేవాడు. సౌభాగ్యమూ, ప్రళయమూ వేరుగా కనిపించినా ఒక నాణేనికి అవి రెండూ రెండు ముఖాలు. అవే మంచి చెడులు. అవి సాపేక్షికాలు మాత్రమే. పరిణామపు గతిలో దేనిభాగం దానిదే. ఒక కార్యాన్ని నిర్వహించాలనే ఆలోచన, సాధించాలనే తపన, దానికి అవసరమైన ప్రేరణ, ఎలా సాధించాలో తెలిపే జ్ఞానం, నిర్వహించే సామర్థ్యం, నిర్వహణా విధానం, సంబంధిత వికాసం, ఎదురయ్యే అడ్డంకులూ, వాటిని తొలిగించుకునే పద్ధతి, కార్యావిష్కరణ వల్ల వచ్చే ఫలితమూ, ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించే జీవుడూ అన్నీ రుద్రుడే’ అంటున్నది ‘రుద్రసూక్తం’.

వ్యక్తి మనుగడ వివిధ స్థాయిలలో భగవదర్పితంగా ఆత్మ సమర్పణ చేయడమే శివుడిని ఆరాధించడం. ప్రతి వానిలో, ప్రతిరూపంలో, అన్నిచోట్ల, అన్ని సమయాలలో శంకరుని భావించి దర్శించి ఆనందించడమే శివుని ఉపాసన. ప్రవహించే నీరు, పర్వతాదులు, చెట్లు చేమలు, జంతువులు, బుద్ధి జీవుడిననే అహంకారాన్ని ప్రదర్శించే మనిషి.. అన్నీ ఆ శంకరుని స్వరూపాలే. సృష్టిలో కనిపించే అన్ని భావోద్వేగాలు, అన్ని ఆకర్షణ- వికర్షణలు ఆ రుద్రుని స్వభావాలేనని భావించి ఆరాధించేవానిని కాపాడేదీ ఆ శంకరుడే.

ఎవరిలోనైతే సకల జీవులకు మేలు చేయాలనే కోరిక ఉంటుందో, పేదలను, దీనులను, నిస్సహాయులను ప్రేమాభిమానాలతో ఆదరిస్తూ, అందరిలో ఆ పరమేశ్వరుని చూసే మనసు ఉంటుందో ఆ వ్యక్తి పరమేశ్వరునికి ‘అభిమానపాత్రుడు’ అవుతాడు. ఈ ప్రక్రియలో అలాంటి వారి మనసు విస్తరిస్తుంది. అవగాహన అనంతమవుతుంది. ఆలోచన పరివ్యాప్తమవుతుంది. పరిధి అంతటా నిండి ఆద్యంతాలు కనబడవు. వారికి ఎక్కడచూసినా కేంద్రబిందువే కనిపిస్తుంది. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేసినా తన విధులు సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలుగుతాడు. వారిలోని ప్రజ్ఞ అద్భుతంగా వికసిస్తుంది. అభ్యాసంలో అవగాహన పెరుగుతుంది. సకల విషయాలూ బోధపడతాయి. కనుక, అంతటి రుద్రుడు మనందరినీ క్షణక్షణమూ కాపాడుగాక.


logo