మహిళలకు మహర్దశ

మహిళలకు మహర్దశ

-పంటలకు గిట్టుబాటు -మరో ఆహార విప్లవం -పంట కాలనీలుగా తెలంగాణ -మహిళాసంఘాలు పంటలు కొనుగోలుచేస్తయి -ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఆహార పరిశ్రమలు -మహిళాసంఘాలకే పరిశ్రమల బాధ్యత -ఐకే

More News

Featured Articles