మళ్లీ బతుకుదాం!

మళ్లీ బతుకుదాం!

మనం చనిపోయినా మన కళ్లు లోకాన్ని చూస్తాయి. ఒకానొక క్షణంలో ఆగిపోయిన మన గుండె మరణానంతరం స్పందిస్తుంది. మన శరీరం మట్టిలో కలిసిపోయినా.. మన శరీర అవయవాలు మాత్రం ఈ భూమ్మీద ప్రాణంతోనే

More News