యాగం లోక కల్యాణ యోగం

యాగం లోక కల్యాణ యోగం

యజ్ఞం లేదా యాగానికి హిందూ సంప్రదాయంలో విశిష్టస్థానముంది. విశ్వకల్యాణం, ప్రజాశ్రేయస్సు కోరుతూ ఎంతోమంది రాజులు, చక్రవర్తులు, మునీశ్వరులు యాగాలు చేశారు. ఆధ్యాత్మిక భావాలు అధికం

More News        


Featured Articles