మనిషి మృత్యుంజయుడవుతాడా?

మనిషి మృత్యుంజయుడవుతాడా?

మనిషి పక్షిని చూసి గాలిలో ఎగురడం నేర్చుకున్నాడు.చేపని చూసి నీటిలో ఈదడం నేర్చుకున్నాడు.కానీ, ఈ భూమి మీద మాత్రం మనిషిగా బతుకడం మర్చిపోయాడు. అందుకే తన ఆయుష్షు కోల్పోతున్నాడు. ర

More News        


Featured Articles