గోరుచిక్కుడు సాగు ఇలాగోరుచిక్కుడు సాగు ఇలా

రాష్ట్రంలో వానాకాలంలో సాగుకు అత్యంత అనుకూలమైన పంట గోరుచిక్కుడు. కాయగూరగ, పశుగ్రాసంగా, జిగురు ఉత్పత్తి కోసం దేశవ్యాప్తంగా సాగులో ఉన్న పంట ఇది. ప్రత్యేకించి కేవలం వర్షాధారంగా అం

More News