తోటల సాగులో మల్చింగ్ విధానంతోటల సాగులో మల్చింగ్ విధానం

మొక్కల చుట్టూ ఉండే వేళ్ళ భాగాన్ని ఏవేని పదార్థాలతో కప్పి ఉంచడాన్ని మల్చింగ్ అంటారు. పూర్వం ఈ పద్ధతికి వరిపొట్టు, రంపపు పొట్టు, చెరుకు పిప్పి, ఎండిన ఆకు లు, చిన్నచిన్న గులకరాళ్

More News