ఈ మిద్దెతోట ఓ ప్రయోగశాల

నగరంలో నివాసమే గగనంగా ఉన్న సందర్భంలో సేద్యం ఓ కల.. ఇరుకు ఇండ్లలో నలుగురు కలిసి ఉండటమే కష్టమైన తరుణంలో ఓ పది మొక్కలు పెంచడమే కష్టం.. దీనికి సులభ, సుందర సమాధానం మిద్దెతోట.. భాగ్

More News