డ్రాగన్‌ఫ్రూట్ సాగు విధానండ్రాగన్‌ఫ్రూట్ సాగు విధానం

మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల నేపథ్యంలో పండ్లకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతున్నది. ఆరోగ్యపరమైన లాభాల వల్ల అనేక కొత్త పండ్లు రాష్ట్రంలో సాగులోకి వస్తున్నాయి. ఇటీవల రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టబడిన

More News