పాలీహౌజ్ సాగుతో అధిక లాభాలుపాలీహౌజ్ సాగుతో అధిక లాభాలు

సమాజ కట్టుబాట్లలో మార్పులు వచ్చాయి. ఆహారపుటలవాట్లలోనూ మార్పులు వచ్చాయి. సాంకేతిక పరిఙ్ఙానం పెరిగింది. అయినా దేశ ఆర్థికవ్యవస్థకు మూలస్థంభమైన వ్యవసాయరంగ ఆధునీకరణను రైతులు అందిపు

More News