చేపలకు అందించే ఆహార రకాలు

మేత రకాలు1.సహజ ఆహారం 2.కృత్రిమ ఆహారం లేదా అనుబంధ ఆహారం సహజ ఆహారం: చెరువులోని నీటిలో సహజంగా దొరికే ప్లాంక్టాన్స్ (వృక్ష ప్లవకాలు, జంతు ప్లవకాలు) నీటి మొక్కలు, నీటి పురుగు

More News