గెట్ రెడీ విత్ గేట్

గెట్ రెడీ విత్ గేట్

గేట్... దేశంలో ప్రతిష్ఠాత్మక పరీక్షల్లో ఇదీ ఒకటి. కేవలం ఉన్నత చదువుల కోసమే కాకుండా ఉన్నత ఉద్యోగాలకు కూడా అర్హతగా పరిగణిస్తున్నారు. దేశంలోని పీఎస్‌యూలు (మహారత్న, నవరత్న, మినీరత

More News