చదువు చెప్పి కొలువిస్తారు

చదువు చెప్పి కొలువిస్తారు

(ఆర్మీ బీఎస్సీ నర్సింగ్) ఇంటర్ పూర్తయ్యిందా..! చదువు చెప్పి కొలువు ఇచ్చే కోర్సు కోసం చూస్తున్నారా..? కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులో ప్రవేశించాలనే తపన.. దేశసేవ చేయాలన్న ఆశయం ఉన్నా

More News

Featured Articles