శ్రావణమేళాకు ప్రత్యేక దర్శనంపై నిషేధం

శ్రావణమేళాకు ప్రత్యేక దర్శనంపై నిషేధం

రాంఛీ: శ్రావణిమేళా సందర్భంగా బైద్యనాథ్ దేవాలయంలో ప్రత్యేక దర్శనంపై నిషేధం విధిస్తున్నట్టు జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. శ్రావ