రోజుకు 21 వరకట్న మరణాలు

అంతులేని వేదన మూడోవంతుకన్నా తక్కువ కేసులలోనే శిక్షలు భారతదేశంలో వరకట్న దురాచారం ఇప్పటికీ రూపుమాసిపోకపోగా ఇంకా ప్రాణాలను బలిగొంటూనే ఉన్నది. దేశవ్యాప్తంగా రోజూ 21 వరకట్న మ

More News