ఉగ్రవాదం ఉమ్మడి సమస్య

ఉగ్రవాదం ఉమ్మడి సమస్య

-పొరుగుదేశాలన్నింటికీ సహకరిస్తాం -సౌదీ యువరాజు సల్మాన్ వెల్లడి -పుల్వామా ప్రస్తావన లేకుండానే ప్రకటన -దానిని ఎదుర్కొనేందుకు పొరుగుదేశాలన్నింటికీ సహకరిస్తాం -భారత్‌తో వా

More News

Featured Articles