అమెరికా సూపర్ సమిట్

అమెరికా సూపర్ సమిట్

-అత్యంత వేగవంతమైన సూపర్ కంప్యూటర్ ఆవిష్కరణ -సెకన్‌కు రెండు లక్షల ట్రిలియన్ల లెక్కలు చేయగలిగే సామర్థ్యం సెకనుకు రెండు లక్షల ట్రిలియన్ల లెక్కలు చేయగలిగే సామర్థ్యంతో ఏకకాలంలో

More News

Featured Articles