చైనాలో 2 వేల ఏండ్ల నాటి మద్యం లభ్యం

చైనాలో 2 వేల ఏండ్ల నాటి మద్యం లభ్యం

-క్విన్ రాజవంశానికి చెందినదిగా గుర్తించిన పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు -క్రీస్తుపూర్వం 221-207 నాటిదిగా గుర్తింపు బీజింగ్: చైనాలో సుమారు 2 వేల ఏండ్ల నాటి మద్యం లభించింది. షాంగ

More News