బీఎస్‌ఈలో తెలంగాణ షేర్లు

Fri,May 19, 2017 11:57 PM

Telangana shares in bse

-షేర్లప్రస్తుత,క్రితం
A P Paper 321.1(324.5)3641
Aci Infocom 5.96(5.96)35587
Aditya Spin 10.51(10.5)330
Agro Tech Foods 505.2(514.95)3185
Aishwarya Telcom 3.65(3.9)2300
Alphageo 964.0(977.05)1272
Alufluoride 58.7(58.6)14155
Amara Raja 894.05(912.6)22818
Andhra Bank 65.05(65.75)265645
Andhra Cements 9.59(9.65)45094
Andhra Petroch 27.65(28.05)17870
Andhra Sugars 319.05(316.45)3421
Anjani Portl 239.0(239.35)5259
Astra Micro 134.05(134.55)164657
Aurobindo Phar 596.4(600.8)88535
Avantel 228.1(217.25)4169
Avanti Feeds 1403.15(1381.0)84524
Avon Organics 7.59(7.64)12865
B N Rathi 30.2(29.55)5799
Balaji Amines 376.25(363.7)18860
Bambino Agro 274.4(276.05)487
Baron Infotech 0.33(0.32)100
Bartronics India 16.5(16.65)53491
Bgr Energy 166.1(169.35)98058
Bhagiradha 166.05(168.2)1663
Bhagyaind 24.4(25.3)27835
Bhagyanagar W. 23.75(24.0)1824
Bnr Udyog 40.65(42.75)2
Brilliant Secur20.0(20.6)2820140
Cambridge Tech Ent92.5(90.7)21616
Cat Tech 0.68(0.71)5050
Ccl Products 335.65(336.15)2463
Celestial Labs 23.35(23.35)6089
Cil Securities 24.0(24.0)54
Color Chips 62.4(62.15)39275
Combat Drugs 11.71(11.71)1200
Coromandel 408.75(417.75)19667
Country Club 14.2(14.75)97117
Cubex Tubings 13.75(14.1)1800
Cybermate Inf. 3.46(3.3)134533
Danlaw Tech. 49.25(49.45)1624
Deccan Cem 1183.9(1225.65)1734
Denisons Hyd 1306.9(1313.4)757
Dhan Roto Sp 22.5(23.5)50
Diamond Power Infra31.85(32.35)28826
Divis Lab 611.35(612.5)103920
Divyashakti Gr 127.9(129.5)1031
Dr Reddys 2656.05(2678.35)17586
Empee Sugars 5.85(6.0)3307
Everest Org 106.35(108.0)1574
Facor Alloys 4.79(4.8)1146014
Firstobj 17.0(16.6)14273
Fortune Info 125.05(125.35)24204
Four Soft 134.0(135.5)1046
Fourth Gen Info 1.75(1.67)200
G R Cables 0.5(0.5)2001
Gati 134.7(136.25)91840
Gayatri 9.97(10.11)76421
Gayatri Proj156.15(157.65)16322
Gayatribi 17.5(18.4)2105
Gennex 5.68(5.73)143739
Gmr Infra 16.95(16.75)1155189
Gmrinds 57.25(57.1)2371
Godavari Drugs 40.1(43.4)8190
Goldinfra 93.45(96.9)28631
Goldstone Tech 13.75(14.05)10306
Granules Ind 148.8(147.7)322472
Green Fire Agri Commo0.84(0.85)4954
Gss America Info25.4(25.3)7406
Gulf Oil Corp 420.25(428.0)1059
Gvk Pwr 6.08(6.1)577289
Hbl Power 43.7(44.95)93817
Heritage Food 1154.45(1133.7)2473
Hind Fluro 14.75(15.5)550
Hindustan Bio Sci1.44(1.5)500
Hyderabad Ind 800.4(824.15)4554
I V R Cons 4.87(4.89)113146
I.c.s.a. 2.66(2.7)6235
Ikf Technologies 0.71(0.7)333821
Incap 38.85(40.85)2662
Infotech Ent 512.4(515.55)4349
Intensive Air Sys0.74(0.71)11000
Invinex Lab 131.05(131.05)100
Ivrcl Infrastruc 4.87(4.89)113146
K C P 132.15(131.75)61763
Kakatiya Cem418.05(421.4)12680
Kallam Spinning 27.4(28.1)35934
Kaveri Seed Comp537.4(534.05)15946
Kernex Mic. 46.95(47.0)3731
Khaitan Elect 29.25(29.25)554
Knr Constru203.85(208.3)3217
Krebsbio 93.15(95.55)1804
L N Polyesters 2.51(2.51)2612
Lanco Ind 332.6(337.1)20707
Lanco Infratech 3.22(3.28)599874
Livewell Home Fin 65.15(65.3)191
Lokesh Mach 96.0(96.7)43445
Lotus Chocolate 38.75(39.8)2400
Madhucon Proj57.05(57.55)56266
Maytas Infra 52.5(53.85)12430
Medinova Diagno 32.75(32.0)1717
Mhril 459.6(465.0)3352
Mic Electronics 12.51(12.75)132552
Moldtek 54.9(54.95)8634
Moschip Semi 53.85(53.3)83405
Msr India Ltd 40.5(42.55)9485
N C L Ind 213.55(218.5)24322
Nagarjuna Agri 27.2(28.0)31733
Nagarjuna Con 95.5(97.2)486651
Natco Pharma 919.5(941.05)22995
National Min 123.15(124.15)184118
Nbventure 138.55(140.25)49542
Neha International 9.28(9.68)44392
Neha International 9.28(9.68)44392
Neocure Thera 3.6(3.79)1976
Nettlinx 108.7(114.65)14806
Neuland Lab 1410.15(1440.5)7730
Niharinf 18.1(18.95)600
Nile 720.75(753.2)38018
Oil Country 52.15(54.05)10803
P.m. Telelinnks 3.55(3.73)116
Padmalaya Tel 11.83(11.27)111861
Pankaj Polymers 9.9(10.42)1766
Panyam Cem 77.6(80.2)46818
Pennar Alum 0.3(0.31)8100
Pennar Ind 46.8(48.95)134817
Pflinfotc 6.24(6.56)2990
Phaarmasia 26.6(27.95)92
Pharmaids Pharma 3.72(3.9)2693
Phyto Chem 62.4(62.35)504
Pitti Lamin 63.85(63.95)27809
Pokarna 1484.75(1497.4)864
Prajay Eng 12.7(13.53)18901
Premier Expl 421.1(427.85)6420
Prism Cement 120.5(122.1)90456
Rain 103.5(104.85)144862
Raj Packaging 36.3(35.1)5458
Ram Informatics 59.95(60.65)165
Regency Ceramic 8.4(8.4)508
Restile Ceramics 6.0(6.19)9920
Roopa Industries 13.11(13.8)290
S S Organics 13.15(12.54)2200
Saamya Biotech 3.62(3.5)213798
Sagar Cements 867.65(870.85)2053
Sai Wires India 7.61(8.01)1736
Samkrg Pistons 262.3(256.85)55615
Sampre Nutritions 42.0(39.35)7151
Sanghi Ind 80.05(80.25)591683
Sanjeevni Indu 23.5(24.2)13808
Sark Sys 72.9(72.25)42706
Sathavahana Ispat 49.8(50.85)15087
Saven Tech27.3(26.15)16196
Secbad Healthcare 1.48(1.46)443
Sibar Auto 15.15(15.15)9350
Sks Microfin695.85(725.8)1328290
Sms Pharma88.25(88.85)4979
Softpro Sys 8.0(7.75)1100
Southern Mg. & Che36.8(38.7)700
Southern Online Bio Tech6.1(6.16)60081
Sowbhagya Exports 3.56(3.56)350
Sr Ray Alkalies 24.15(24.5)186930
Sree Rayalaseema 139.3(137.05)1166
Srinivasa Shipp 75.0(75.45)2776
Srivajra 4.09(4.3)5000
Starchik Sp 14.85(15.6)730
Steel Exchange 70.4(69.0)90266
Sujana 1.26(1.25)41364
Sujana Towers 4.75(4.8)15873
Sujanametal 2.3(2.31)31749
Surana Telecom 5.05(5.06)9512
Suryaamba 72.3(72.8)250
Suryachakra Power Corp 2.15(2.15)156610
Suryalak Cott 111.4(112.75)5590
Suryalata Spin 161.0(167.9)477
Suryavanshi 10.69(10.66)10200
Suvarna Cem 192.85(202.0)3216
Suven 180.5(185.8)64140
Taj Gvk 162.0(168.95)5973
Tanla Solutions 47.95(50.35)547917
Tci 1925.0(1871.0)47
Tci Fin 26.65(27.4)17995
Transcorp Int21.0(21.5)2495
Transgene Biotek 2.97(3.08)13593
Transport Co 260.65(259.0)9237
Tyche 70.1(71.15)15549
Unisocks 3.86(3.93)5885
Usher 8.86(8.91)34387
V & K Softech 5.07(5.07)2
V B C Ferro 52.3(55.0)500
V S T Ind 2978.1(2965.0)92
Vamshi Rubber 53.05(54.5)3532
Viceroy Hotels 21.0(21.5)73887
Vijay Textiles 37.35(39.0)12408
Vimta Labs 122.15(121.2)8742
Virat Crane 47.2(45.95)6071
Virnichiq 109.3(109.85)110691
Visaka Ind 358.75(366.4)26186
Vista Pharma 38.25(39.25)23313
Visu International 0.51(0.53)2500
Vivmed Labs 111.05(113.1)198871
Vjil Consulting 25.7(27.0)305
Vmf Softech 119.0(120.35)4728
Waterbase 105.15(103.3)344632
Xl Energy Ltd 2.36(2.4)7115
Ybrant Digital 6.66(6.63)59751
Zen Tech59.4(61.3)25216
Zenotech 56.95(55.0)62250

208

More News

VIRAL NEWS